[Update 11-5] Alles wat je moet weten over de NOW | Actuele Belastingmaatregelen

654
⏰ Leestijd: 7 minuten

Wij nemen jouw gezondheid en dat van onze medewerkers uiterst serieus. We houden hier alle belangrijke ontwikkelingen bij.

Alles wat je moet weten over de NOW

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Coronavirus: actuele belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers

Ben je ondernemer en heeft je bedrijf problemen door de coronacrisis? De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om je te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Bekijk alle actuele maatregelen hier.

Aanvullende belastingmaatregelen

Het kabinet heeft eerder al verschillende belastingmaatregelen genomen om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven en burgers te verzachten. Daar komt nu nog een aantal maatregelen bij.

Het gaat om tijdelijke maatregelen voor:

 • Btw
  • Uitlenen zorgpersoneel blijft van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 (3 maanden) buiten de heffing van btw.
  • Ondernemers die gratis medische hulpmiddelen geven aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen, hoeven daarover geen btw te betalen.
  • Het verlaagde btw-tarief gaat ook gelden voor online sportlessen.
 • Loonheffingen
  • Als werkgevers nu niet kunnen voldoen aan al hun administratieve verplichtingen voor de loonheffingen, gaan wij daar soepel mee om.
  • Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding betalen aan hun werknemers, hoeven deze niet aan te passen.
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)
  • De vrijstelling voor kortstondig gebruik kunt u voor een 2e keer aanvragen.
  • Wij verlengen de overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd.
  • Taxatierapporten zijn langer geldig.
 •  Grensarbeiders
  • Nederland heeft met Duitsland afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van grensarbeiders die nu thuis werken of thuis zitten met behoud van salaris. Met België zijn alleen nog afspraken gemaakt over de 2e groep.

Over de maatregelen voor de btw, loonheffingen en grensarbeiders leest u meer op de website van de Belastingdienst.

Kabinet op zoek naar oplossing voor flexwerkers en seizoenswerk

Het kabinet heeft maatregelen genomen die moeten helpen de economie zo veel mogelijk draaiende te houden. Toch zijn er groepen die het extra lastig hebben. Hiervoor is het kabinet op zoek naar oplossingen.

Aanvullend vangnet voor flexwerkers

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor een aanvullende vangnetregeling voor flexwerkers die sinds 1 maart hun baan zijn verloren, maar niet in aanmerking komen voor een uitkering. Het kabinet voert hierover gesprekken met UWV en VNG, die deze (complexe) regeling mogelijk uit gaan voeren.

Oplossing voor seizoenswerk

Daarnaast zoekt het kabinet naar een oplossing voor organisaties die seizoenswerk leveren. Voor hen biedt de NOW niet altijd een uitkomst. Om organisaties met seizoenswerk te helpen, is een aparte regeling nodig. Het kabinet spreekt echter van een ‘complexe uitdaging’.

Pensioenpremies forse last voor ondernemers in crisis

Pensioenpremies kunnen tot wel een vijfde van de totale loonkosten van een bedrijf bedragen. Dat is een forse last wanneer je als ondernemer acute liquiditeitsproblemen ervaart. Pensioenuitvoerders helpen ondernemers zoveel mogelijk. Ook de noodmaatregel NOW biedt een compensatie voor te betalen pensioenpremies. Bekijk hier ons hele artikel.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv-regeling ingetrokken. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit bovendien sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling en doet dit via de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Bekijk hier alle informatie.

De openstelling van de NOW regeling zal zeer waarschijnlijk aanstaande maandag zijn.

Tegemoetkoming schade COVID-19

Mkb-bedrijven (zowel met als zonder personeel) in branches die geraakt zijn door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Deze Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is vrijgesteld van belastingen en kun je vrij besteden. Bekijk de speciale website hier voor de voorwaarden en inschrijven.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat open

Als je aan de voorwaarden voldoet kun je aanspraak maken op inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Bekijk de website van de KvK voor alle voorwaarden en vragen die je als ondernemer kunt hebben.

Week van het geld 2020 afgelast na extra maatregelen COVID-19

De Week van het geld 2020, die stond gepland van 23 tot en met 27 maart, wordt afgelast. Dit meldt platform Wijzer in geldzaken, de organisatie achter de Week van het geld, na de aankondiging van aangescherpte kabinetsmaatregelen in verband met het coronavirus.

Joost Smits, voorzitter van Wijzer in geldzaken: “Door de huidige omstandigheden en de extra genomen maatregelen, hebben we helaas moeten besluiten de week niet door te laten gaan. We zullen op een later moment bepalen wanneer de 10e Week van het geld alsnog gaat plaats vinden.”

Maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft, zoals het zelf zegt, “uitzonderlijke economische maatregelen” genomen. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken het via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat er geld in de bedrijven blijft. Hierna beschrijven we de maatregelen die voor een deel door de overheid nog verder uitgewerkt moeten worden.

 1. Een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die een omzetverlies verwacht van ten minste 20%, kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Let op. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is nog niet opengesteld. Het is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Voor de regeling werktijdverkorting kunnen bij het Ministerie van SZW geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Toegezegd is dat de nieuwe regeling zo snel als maar mogelijk is, zal worden opengesteld, zodat u aanvragen kunt indienen.

 1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Let op. Ook deze regeling is nog niet opengesteld. Toegezegd is dat dit zo snel als maar mogelijk is, geregeld zal worden, zodat u aanvragen kunt indienen bij uw gemeente.

 1. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele boetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4 naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

 1. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard . Met de GO helpt het Ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal € 1,5 miljoen maximaal € 50 miljoen per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. Het kabinet heeft toegezegd alle garantieruimte te verstrekken die er nodig is.

 1. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering kunnen komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek, wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal € 6 miljoen.

 1. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BMKB en BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. Ook deze tijdelijke verruiming van de BL zal zo spoedig mogelijk opengesteld worden.

 1. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering, indien dat nodig is.

 1. Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder, zoals de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald, wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunt u terecht?

Uiteraard kunt u bij ons terecht voor alle vragen en zullen wij alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. Voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) kunt u ook bij uw eigen kredietverstrekker (bank) zijn. Voor de belastingmaatregelen kunt u terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Antwoorden op andere vragen over het coronavirus vindt u op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM.

Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op

Heb je een vraag, bel of mail ons om de contactmomenten zo veel mogelijk te beperken. We zullen er alles aan doen om je zo snel mogelijk te helpen.

Contactmomenten en afspraken worden beperkt

Afspraken die niet urgent zijn, worden zoveel mogelijk beperkt of doorgeschoven.

Aanvragen werktijdverkorting voorrang

De aanvragen voor werktijdverkorting hebben in deze situatie prioriteit in onze werkzaamheden.

We doen er alles aan om vragen te beantwoorden. Hier vind je alle contactgegevens.